Giải thưởng & Chứng nhận

01

“Thương hiệu vàng – logo và slogan ấn tượng”

2017 | Hiệp hội yến Sào Ghi nhận Tấm Lòng Vàng của Anh Em Yến Sào Ba Miền